Тимощук Ігор Валерійович

1. Тимощук І.В.  Сучасні еколого – економічні проблеми лісів Херсонщини/ Тимощук І.В., Малєєв В.О.  // Збірник тез третьої міжнародної наукової конференції студентів. – Львів, 2007. – С. 250-251.

2. Тимощук І.В. Проблеми відтворення та охорони Нижньодніпровських штучних лісових масивів/ Тимощук І.В., Малєєв В.О. // Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.  – Полтава: Астрая, – 2007 – С.166-167.

3. Тимощук І.В. Сучасні пріоритетні проблеми збереження штучних лісових насаджень Херсонщини / Тимощук І.В., Малєєв В.О. // Матеріали науково – практичної конференції Херсон, – 2008.  – С. 89-93.

4. Тимощук І.В. Пріоритетні проблеми збереження лісів Херсонщини/ Тимощук І.В., Малєєв В.О. //Матеріали тез першої всеукраїнської наук. конференції студентів та аспірантів 12 – 14 листопада 2008 р. – Луганськ, «Елтон -2», -2008. – С .330.

5. Тимощук І.В. Пріоритетні проблеми збереження штучних лісових насаджень Нижньодніпровських арен. // Збірка доповідей VIII наукової конференції аспірантів та студентів. Т.1. – Донецьк: ДонНУ, 2009 – С.211-212.

6. Тимощук І.В. Сучасні антропогенні навантаження на нижньодніпровські штучні лісові екосистеми: матеріали V Міжнародної конференції молодих науковців [«Біологія: від молекули до біосфери»], (Харків, 22-25 листоп. 2010 р.) /Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2010. –  С – 412-413, іл., табл. — Бібліогр. В кінці доп.

7. Тимощук І.В. Особливості  рекреаційного навантаження  на Нижньодніпровські штучні лісові масиви: матеріали міжнар. Наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених [Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства], (Харків, 4-5 жовт. 2010 р.) / М-во аграр. Політики, Харків. Держ. Аграр. Ун-т ім. В. В. Докучаєва; — Х. : Харків. Держ. Аграр. Ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2010. — С -215-217. іл., табл. — Бібліогр. В кінці доп.

8. Тимощук И.В. Экологические проблемы Нижнеднепровских искусственных лесных насаждений: материалы международной научно-практической конференции [Наука о лесе ХХІ века], (Гомель 17-19 ноября 2010 г.) / Институт леса НАН Беларуси; редколлегия: А.И. Ковалевич [ и др.] – Гомель: Институт леса НАН Беларуси, 2010.- С. 494-496

9. Тимощук І.В.  Вивчення структурно-функціональних змін деревостанів в умовах антропотехногенного впливу / Л.І. Алістратова, І.В. Тимощук // Збірник наукових праць  «Фальцфейнівські читання» Херсон: П.П. Вишемирського. – Херсон, 2011. – С. 5-6